logo
Sluiten

Aan de getoonde beelden kunnen
geen rechten worden ontleend.

Contact

Jong projectontwikkeling
Venestraat 17
8011 GJ Zwolle
06 24 864 767
info@jongprojectontwikkeling.nl

Ontwikkeling De Golfslag


Algemeen
Aan het Smedingplein in Emmeloord staat het voormalige verzorgingshuis De Golfslag. De Golfslag is een markant en beeldbepalend gebouw met een maatschappelijke bestemming. In het verleden deed het gebouwen dienst als verzorgingshuis. Het gebouw staat sinds 2015 leeg en er is geen uitzicht op een nieuwe maatschappelijke invulling voor het gehele pand.

Daarom is gezocht naar een passende invulling voor het gebouw. Die invulling is gevonden in de vorm 106 appartementen voor jong en oud, een woongebouw waar tevens zorg kan worden geleverd.

Begane grond
Voor de invulling van de begane grond van het gebouw wordt gesproken over plannen voor 38 appartementen voor ouderen met dementie. De appartementen zullen gerealiseerd worden op de begane grond. Een zorgpartij gaat de zorg leveren.

Naast de zorgappartementen wordt op de begane grond een algemene ruimte voor ontmoeting en activiteiten gerealiseerd van circa 150 m². Het is de bedoeling dat deze ruimte ook een functie voor de buurt krijgt. Ook is er op de begane grond ruimte voor bergingen ten behoeve van de appartementen.

Verdiepingen
Op de verdiepingen van het gebouw worden 68 reguliere appartementen gerealiseerd in de huursector. Van deze appartementen zijn, verspreid over de verdiepingen, 24 appartementen bestemd voor ouderen die langer thuis willen wonen. Deze mensen kunnen een beroep doen op thuiszorg die wordt geboden door een zorgpartij.

Buitenruimte
Naast de transformatie van het gebouw, wordt ook de buitenruimte aangepakt. Er worden voldoende parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers gerealiseerd. Nieuwe beplanting zorgt voor een prettig woon- en leefklimaat.

Hoe gaat het plan er uit zien?

Veelgestelde vragen

Waar staat het gebouw?

De Golfslag is gelegen aan het Smedingplein 2 in Emmeloord. Op de volgende afbeelding is de ligging van het gebouw en de bijbehorende buitenruimte weergegeven.

Wat gaat er veranderen ten opzichte van de huidige situatie?

In de bestaande situatie is er sprake van een oud verzorgingshuis waar ouderen woonden. Het gebouw staat al vele jaren leeg en is gedeeltelijk door brand verwoest. In de nieuwe situatie wordt een deel van het gebouw (begane grond) verbouwd ten behoeve van zorgappartementen voor ouderen met dementie.

Op de verdiepingen van het gebouw worden appartementen in de huursector gerealiseerd. Het betreft voornamelijk reguliere huisvesting voor jong en oud. Tevens bestaat de mogelijkheid om zorg te ontvangen.

Hoe gaat het plan er uit zien?

Op de homepage staat onder de kop ‘Hoe gaat het plan er uit zien?’ een impressie van het bouwplan.

Hoe wordt het parkeren opgelost?

Als onderdeel van de transformatie van De Golfslag is een inrichtingsplan voor de buitenruimte opgesteld. Hierbij is rekening gehouden met het realiseren van 102 parkeerplaatsen op eigen terrein die bestemd zijn voor bewoners, bezoekers en medewerkers uit de zorg. Het inrichtingsplan is te raadplegen onder de knop ‘Hoe gaat het plan er uit zien?

Moeten voor het plan vergunningen worden aangevraagd?

Ja. Voor het plan worden twee vergunningen aangevraagd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in de begane grond van het gebouw en de verdiepingen van het gebouw. Het gebouw heeft een maatschappelijke bestemming. Het realiseren van reguliere appartementen op de verdiepingen past niet binnen de regels van het bestemmingsplan. Daarom moet van het bestemmingsplan worden afgeweken om woningen mogelijk te maken. De buitenzijde van het gebouw blijft vrijwel intact. Het gebouw wordt van binnen geschikt gemaakt voor appartementen. Dit is relatief eenvoudig te doen. Voor dit deel van het plan is daarom al een omgevingsvergunning aangevraagd, maar die vergunning is nog niet definitief.

Op de begane grond vinden grotere ingrepen plaats dan op de verdiepingen. Er wordt bebouwing toegevoegd en de bebouwing moet geschikt worden gemaakt voor de zorgappartementen. Dat betekent dat hierover meer afstemming moet plaatsvinden met de gemeente en de potentiële zorgaanbieder. Dit traject loopt nog. Als de plannen definitief zijn wordt de vergunning aangevraagd.

Zijn de plannen al definitief?

De plannen zijn uitvoerig besproken met de gemeente en potentiële zorgaanbieder. Partijen zijn het er over eens dat De Golfslag wordt getransformeerd naar een woon-zorggebouw.

De plannen voor de verdiepingen zijn definitief. Daarom is voor de verdiepingen al een omgevingsvergunning aangevraagd. De plannen voor de begane grond zijn nog niet definitief, maar zullen naar verwachting niet veel meer afwijken van de plannen zoals u die kunt zien onder de knop ‘Hoe gaat het plan er uit zien?’. Op basis van de informatie op deze website kunt u tot …pm… reageren op het plan. Mogelijk leidt dit nog tot aanpassingen of aanvullingen op het plan. Indien u een reactie heeft gegeven zullen wij aan u terugkoppelen wat er met uw opmerking is gedaan.

Heeft u een suggestie?  Dat horen wij graag.

Kan ik bezwaar maken tegen de plannen?

Ja, bij de publicatie van de omgevingsvergunning kunt u een formeel bezwaar indienen. De aankondiging van het afgeven van de vergunning vindt plaats via de website www.overheid.nl.

U kunt vooraf uw bezwaren of opmerkingen al wel kenbaar maken op deze pagina. Mogelijk kunnen wij hier in de plannen dan nog rekening mee houden.

Wanneer beginnen de werkzaamheden?

Nadat de omgevingsvergunning verleend is, maken we een aanvang met de bouwwerkzaamheden gemaakt. In eerste instantie gaat het daarbij om de werkzaamheden op de verdiepingen. Mogelijk worden voorafgaand aan de vergunde werkzaamheden al wel vast werkzaamheden aan de gevel uitgevoerd die niet vergunningplichtig zijn.

Over de exacte start van de grootschalige werkzaamheden en de duur van de bouw informeren we direct belanghebbenden (omwonenden) tijdig.

Waar kan ik mij melden als ik interesse heb in een appartement?

U kunt een mail naar huis van verhuur (info@huisvanverhuur.nl) sturen en deze zullen u over het verdere verloop op de hoogte houden.

Wat vindt u?

Woont u in de buurt, dan betrekken wij u graag bij de plannen. Laat ons weten wat uw vragen of opmerkingen zijn en laat uw mailadres achter zodat wij u op de hoogte kunnen houden.